Adatkezelési tájékoztató

 

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Esztrád 99 Bt. -Szabolcsi Angéla/Szabolcsi Attila – függő biztosításközvetítők (továbbiakban „Szolgáltató”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a szolgáltató, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezet különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy “GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (“Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a https://www.egeszsegbroker.com/ címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: “Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. 

Az Adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.
Az Adatvédelmi tájékoztató kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet képes legyen a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

 

2. Az adatkezelő személye

Név: Esztrád 99 Bt.- Szabolcsi Angéla / Szabolcsi Attila
Székhely: 4600 Kisvárda Tompos úti ltp. 3/A, 1.em.6.
Telefon: +36202126970
E-mail: angela@egeszsegbroker.com
Adatvédelmi felelős: Szabolcsi Angéla
Adatkezelő Magyarországon bejegyzett szervezet.

 

3. Lényeges fogalmak, meghatározások

§  a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.

§  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

§  adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

§  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

§  személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

§  harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

§  az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

§  az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

§  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

§  adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A jelen tájékoztató szempontjából ügyfélnek minősül:

·      biztosításközvetítéssel összefüggésben a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító számára szerződési ajánlatot tesz;

·      egyéb termék szerződésközvetítés során a szerződő fél, jogosult, kedvezményezett;

·      aki a személyes adatait a Szolgáltató részére üzletszerzési, marketing és/vagy HR céllal önkéntesen megadta, vagy akinek adatát a Szolgáltató az érintett adatátadásra is kiterjedő hozzájárulására jogosult harmadik személytől adatkezelésre megszerezte

(a továbbiakban együttesen: „Ügyfél”).

 

Az Ügyfél által megadott adatok helyességéért minden esetben az Ügyfél tartozik felelősséggel.             A fentiek szerint erre jogosult harmadik személy általa a Szolgáltatónak továbbított adatok helyességéért, valamint az ilyen adatok átadásának jogszerűségéért a harmadik személy tartozik felelősséggel. A nem valós, hibás, vagy hiányos adatközlés (együttesen: téves adatközlés) korlátozhatja, akadályozhatja az adatkezelés céljaival összefüggő hatékony kapcsolattartást, információközlést.

A Szolgáltató részére megadott adatok helyességével, hiányosságával összefüggésben mindennemű felelősséget kizár.

 

4. Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok:

 

§  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (“jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

§  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (“célhoz kötöttség”)

§  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (“adattakarékosság”)

§  pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (“pontosság”)

§  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (“korlátozott tárolhatóság”)

§  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (“integritás és bizalmas jelleg”)

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (“elszámoltathatóság”).

5. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja az egyes biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, Ügyfél igényeinek felmérése, kérdéseinek megválaszolása.

6. A kezelt adatok köre

         6.1. Biztosításközvetítési tevékenység/Ajánlatkérés érdekében kezelt adatok

Szolgáltató, Szabolcsi Angéla/Szabolcsi Attila függő közvetítőként a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosításközvetítési tevékenységet végez a Generali Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; cégjegyzékszám: 01-10-041305; adószáma: 10308024-4-44; a továbbiakban: „GENERALI”), valamint az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.; cégjegyzékszám: 01-10-043228; adószáma: 12185960-4-44) számára.      A biztosítási szerződésekkel kapcsolatban a GENERALI és az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. minősülnek adatkezelőknek. Az általuk végzett adatkezelésben pedig a Szolgáltatót adatfeldolgozóként vesz részt.

Ezzel együtt a szerződéskötési partner megtalálása és a szerződés előkészítésének megkezdése előtt, az Ügyfél igényeinek felmérésével, kérdései megválaszolásával kapcsolatban a Szolgáltató – az Ügyfél hozzájárulása alapján – maga is végez adatkezelési tevékenységet.

 

A GENERALI adatkezelési tájékoztatója a GENERALI honlapján érhető el: https://www.generali.hu/. A GENERALI által végzett adatkezelés jogszerűségért a GENERALI tartozik felelősséggel.

 

Az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://eub.hu/adatvedelem.pdf. Az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. által végzett adatkezelés jogszerűségért az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. tartozik felelősséggel.

 

Mind a GENERALI, mind az EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zrt. a Generali Csoporthoz tartozik.

 

 

 

FOLYAMAT LEÍRÁSA

 

1.1.   Ajánlatkérés érdekében kezelt adatok

 

Az oldalon elérhető biztosítási szolgáltatások iránt érdeklődők egy űrlap kitöltésével kérhetnek ajánlatot. Az ajánlatkérést követően a Szolgáltató felkeresi az ajánlatkérőt hogy személyesen egyeztetve segítse a biztosítási szerződéskötés folyamatát.

Az ajánlatkéréshez az Ügyfél nevét és email címét kezeljük.

A megismert adatokra vonatkozó jogszabályi előírások szerint biztosítási titokként kezeljük.

§  Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés.

§  Kezelt adatok köre: név (azonosítás), e-mail cím (kapcsolattartás), telefonszám (kapcsolattartás)

§  Az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön és a szolgáltató között létrejövő közvetítési szerződés előkészítése, későbbi megkötése és teljesítése.

§  Az adatkezelés időtartama: Az adatokat addig kezeljük, amíg az ajánlatkérési kérelmet kezeljük.

Amennyiben később közvetítési szerződés jön létre, a megadott adatokat a szerződéskötés és teljesítés érdekében is kezeljük.

§  Az adatkezelő honlapját bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

§  A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

            e-mail útján angela@egeszsegbroker.com címen


1.2.   Panaszügyintézés kezelése keretében kezelt adatok

 

·      Az adatkezelés célja: Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk, vagy az Ügyfél panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk.

·      Kezelt adatok köre A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ügyfél nevét, elérhetőségi adatait (email cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeljük.
Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciális és panaszügyintézés megvalósítása.

·      Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet.

·      Adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 5 évig kezeli.

 

7. Az adatkezelés módja

Az Ügyfél adatait Adatkezelő a saját szerverein, valamint ideiglenesen az Adatkezelő számítógépén tárolja. Az érintetek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelőnek van lehetősége. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

8. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.


Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.         A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző “Opciók” vagy “Beállítások” menüpontjában találhatók. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.


Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:
• Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
• Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Safari: 
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
• Edge: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
• Opera: 
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

9. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

10. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.                                   Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

WEBTÁRHELY SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉG
Az adatfeldolgozó megnevezése: PQRS Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 1048 Budapest, Intarzia u. 13., Magyarország
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 402 0000
Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@pqrs.hu


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a Weboldal tárhelyszolgáltatásában. Ennek során az Adatfeldolgozó a Weboldal adatbázisában rögzített vevő személyes adatait nem rögzíti az informatikai rendszerében.

.

11. Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az adatkezelés időtartamán belül az Ügyfelet a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

·      A tájékoztatás kéréshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

·      A helyesbítéshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

·      A törléshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

·      A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

·      A tiltakozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

Amennyiben jogaival élni kíván, az az Ügyfél azonosításával jár együtt, valamint az Ügyféllel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk az Ügyfélről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

 

13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web:
https://naih.hu

 

14.     Egyéb rendelkezések


Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;


• azon jogáról, hogy az Ügyfél kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;


• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást az Ügyfél bármikor visszavonhatja,


•a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az az Ügyfél köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;


• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Ügyfél nézve milyen várható következményekkel bír.


Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Ügyfélnek hozzá kell járulnia.


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 12. 01. napjától érvényes